اگر تازه عروس باشید یا مادر عروس، احتمالا به عنوان اخرین کار، به دنبال لیست مواد شوینده و بهداشتی عروس هستید. معمولا خرید سرویس چینی، وسایل برقی اشپزخانه، تیکه های سنگین مانند گاز و فر و … اولویت های خرید هستند. بعد از اینکه تمام این موارد را خریدید