پودر ماشین لباسشویی در طی سال‌های اخیر رقابت در تولید پودر لباسشویی در بین برندهای مختلف بسیار زیاد شده است.همین امر در تولید پودر ماشین لباسشویی تیاگل نیز صدق میکند. پودر ماشین لباسشویی را می توان از لحاظ کاربرد در سه دسته عمده تقسیم بندی کرد: مناسب